Quy Định Sử Dụng:

Chúng tôi tạo ra môi trường lành mạnh và tiện ích hoàn toàn miễn phí, vì thế chúng tôi sẽ không chịu bất cứ Hành Vi sử dụng trái pháp luật và cũng không khuyến khích Lạm dụng.

Khi có sự can thiệp của Cơ quan thẩm quyền yêu cầu xóa tài khoản hay ngăn chặn, chúng tôi chấp hành và không Thông báo trước.


Cre: Sang Phan